Polacy myślą o zmianie branży na IT

Ponad połowa pracujących Polaków w wieku 30-59 lat myślących o zmianę branży rozważa sektor IT. Jako główny powód tej decyzji aż 72% wskazuje na oczekiwane zarobki 36% na możliwości rozwoju osobistego, a 35% na potencjał rozwojowy samej branży - takie wnioski płyną z badania „Reskilling oczami Polaków"”, zrealizowanego przez szkołę kompetencji cyfrowych Future Collars przy współpracy z Amazon. Autorką badania jest dr hab. Katarzyna Sekścińska z Uniwersytetu Warszawskiego.

POBIERZ PEŁNY RAPORT Z WYNIKAMI BADANIA „RESKILLING OCZAMI POLAKÓW”>

Badanie miało na celu zrozumienie, jak osoby w wieku 30-59 lat postrzegają swoją sytuację zawodową oraz możliwość przejścia do innej branży w tym do IT. Choć większość Polaków jest zadowolona z obecnej pracy, to jednak ponad połowa z nich rozważa zmianę ścieżki kariery. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego to branża IT najmocniej przyciąga ich uwagę?

Fakt, że połowa badanych Polaków rozważa zmianę branży na IT, pokazuje, jak dynamicznie rozwija się zainteresowanie tym sektorem w Polsce. Jednak aby naprawdę wykorzystać ten potencjał, należy aktywnie przeciwdziałać mitom i stereotypom związanym z branżą. Kluczowe jest wspieranie edukacji i dostarczanie odpowiednich narzędzi, aby pomóc Polakom osiągnąć sukces w świecie technologii. W tym zakresie ogromnie ważne jest aktywne zaangażowanie się w tę zmianę ze strony pracodawców – mówi Marta Dworowska, dyrektorka ds. zasobów ludzkich w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Amazon.

Branża IT – marzenie czy realność?

35% badanych podjęło już działania przybliżające do zmiany branży na IT. Pokazuje to, że nie jest to tylko chwilowy kaprys, ale realny zamiar, który zaczyna nabierać kształtów w rzeczywistych działaniach. Najczęstsze kroki obejmują próby zrozumienia specyfiki branży i rynku pracy (70% respondentów), zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności poprzez różnorodne formy edukacji (66%), a także korzystanie z bogatych zasobów online (86%). Nie bez znaczenia jest również introspekcja – 58% badanych przygląda się własnym potrzebom, celom zawodowym i planuje swoją ścieżkę kariery.

- Ten głód wiedzy, zdobywania nowych umiejętności, a przez to zbudowanie większej pewności siebie doskonale widzimy, obserwując program „Postaw na Swój Rozwój”, umożliwiający również rozwój kompetencji cyfrowych, który wdrożyliśmy w naszej firmie. Globalnie skorzystało z niego już ponad 150 tys. osób. Z pewnością wpływ na to ma fakt, że w jego ramach pokrywanych jest 95% opłat za wybrane kursy czy studia, niezależnie od tego, czy są one związane ze stanowiskiem zajmowanym przez pracownika. Wierzymy, że to inwestycja o wysokiej stopie zwrotu – dla całego rynku, w co powinni uwierzyć wszyscy jego uczestnicy – dodaje Marta Dworowska z Amazon.

Choć panuje przekonanie, iż każdy może zmienić branżę czy zawód, kobiety często podchodzą do tego z większą otwartością, ale jednocześnie z obawami, jak zauważa Joanna Pruszyńska-Witkowska z Future Collars. Te obawy nie są jednostkowe. Lęk przed niewystarczającą wiedzą, wyzwaniami adaptacyjnymi oraz trudnościami w utrzymaniu tempa nauki dotyka wielu aspirujących do branży IT. Co więcej, około 16-20% respondentów wskazuje na specyficzne dla IT aspekty, takie jak szybkie tempo pracy, stres czy konieczność używania języka angielskiego jako główne bariery w wejściu do tej branży.

Mit matematyki w branży IT: stereotypy vs rzeczywistość

Pomimo powszechnego przekonania, że branża IT jest złożona i wymaga zaawansowanej wiedzy matematycznej, znacząca większość Polaków widzi w niej wartościową ścieżkę kariery. Jednakże tylko połowa uznaje tę branżę za odpowiednią do zmian zawodowych w każdym wieku. Przeważające 70% uważa, że IT nie jest branżą uniwersalną, co wskazuje na istnienie stereotypów i mitów.

Badania pokazują, że 65% Polaków uznaje IT za branżę równie dostępną zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, chociaż 33% nadal uważa, że IT jest bardziej męskim obszarem. Co ciekawe, 40% respondentów postrzega IT jako sektor równie otwarty dla młodych, jak i osób po 40. roku życia.

W kontekście szybkiego postępu technologicznego i wyzwań rekrutacyjnych, coraz bardziej kluczowym staje się dostosowywanie umiejętności pracowników poprzez reskilling i upskilling. Niestety, adaptacja do zmian nie nadąża za tempem innowacji. Raport „Reskilling: wielki reset umiejętności” (2023) opracowany przez Future Collars i ICAN Institute wskazuje, że aż 90% firm napotyka problemy rekrutacyjne, a tylko 6% pracowników przeszło proces reskillingu. Zgodnie z danymi Eurostatu, Polska zajmuje 27. miejsce w Europie pod względem kompetencji cyfrowych. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy kobiet, co potwierdza raport „Tytanki pracy: Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji” Future Collars, podkreślający niedostateczną świadomość rosnącego znaczenia umiejętności, od cyfrowych po społeczne.

Ewolucja rynku pracy jest ściśle powiązana z postępem technologicznym. Przykładem może być ChatGPT od OpenAI, który w ciągu zaledwie 8 tygodni zdobył 100 milionów użytkowników, w porównaniu z 75 latami dla telefonii stacjonarnej i 9 miesiącami dla TikToka. Eksperci mówią o rewolucji AI, która przekształca technologię i rynek pracy w niespotykanym dotąd tempie. Analitycy McKinsey idą jeszcze dalej, sugerując, że 45% wszystkich zawodowych aktywności i 5% obecnych zawodów może zniknąć w wyniku automatyzacji.

W kontekście tych zmian oraz wyników badania „Reskilling oczami Polaków” podnoszenie umiejętności i zdobywanie nowych kwalifikacji, staje się kluczowe dla pracowników wszystkich branż. W Future Collars oferujemy kursy umożliwiające przebranżowienie i podnoszenie umiejętności, aby sprostać nowym wyzwaniom na rynku pracy. Nasze kursy są dostosowane do aktualnych trendów na rynku pracy i pomagają pracownikom zdobyć umiejętności, które będą potrzebne w przyszłości. Nasze kursy obejmują różne dziedziny, takie jak programowanie, UX design, zarządzanie projektami czy Business Intelligence. Dzięki temu nasi studenci mogą zdobyć umiejętności, które są najbardziej poszukiwane na rynku pracy. Naszym celem jest pomóc pracownikom sprostać wyzwaniom związanym z automatyzacją i cyfryzacją, a także wesprzeć ich w przebranżowieniu i podnoszeniu umiejętności - podkreśla Joanna Pruszyńska-Witkowska

Analiza różnic płciowych w postrzeganiu sytuacji zawodowej

Badanie pokazuje, że 71% respondentów pozytywnie ocenia swoją sytuację zawodową. Przy bliższej analizie widoczne stają się jednak istotne różnice między płciami. Mężczyźni częściej niż kobiety odczuwają mocną pozycję w branży, co może wynikać z kulturowych oczekiwań lub rzeczywistych nierówności w miejscu pracy. Szczególnie widoczna jest różnica w postrzeganiu własnego statusu i rozpoznawalności zawodowej.

Stabilność zatrudnienia dla wielu Polaków jest synonimem zadowolenia zawodowego. Aż 84% czuje, że ich praca jest bezpieczna, a trzy czwarte przypisuje to pewności swoich kwalifikacji i trudności automatyzacji ich pracy. Te liczby pokazują, jak ważna jest dla pracowników pewność wartości i bezpieczeństwa w pracy.

Ponad połowa badanych (56%) rozważa zmianę branży, z czego znacząca liczba zastanawia się nad IT. Głównym motorem tych rozważań wydają się być niezadowalające zarobki (57%), wskazując na finansowe motywy jako kluczowe w podejmowaniu decyzji o zmianie sektora zawodowego. Co ciekawe, kwestie takie jak relacje w miejscu pracy czy obawy o stabilność zatrudnienia są mniej powszechne.

Branża IT, chociaż przyciąga uwagę, jest postrzegana jako trudno dostępna przez 48% respondentów, a 68% uważa, że sukces w tej branży wymaga zdolności matematycznych. Rodzi się pytanie, czy te przekonania są barierą dla potencjalnych specjalistów IT, czy też odzwierciedlają realne wymagania branży.

Mimo rozważań o zmianie, duży odsetek badanych jest zadowolonych ze swojej pracy.
64% badanych deklaruje, że lubi swój zawód, 43% ceni sobie stabilność zatrudnienia a 33% wskazuje na satysfakcjonujące zarobki.

W obliczu nieustannie ewoluującego krajobrazu zawodowego, kluczowe staje się głębokie zrozumienie motywacji, aspiracji oraz obaw pracowników w Polsce. Tylko wtedy będziemy w stanie skutecznie adaptować się do przyszłości i kształtować środowisko pracy, które nie tylko odpowiada na różnorodne potrzeby, ale także wspiera rozwój i satysfakcję każdego pracownika komentuje dr hab. Katarzyna Sekścińska, autorka badania

***

Partnerem strategicznym badania „Reskilling oczami Polaków” jest Amazon

Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków, w wieku 30-59 lat, zróżnicowanych pod względem płci, wykształcenia, miejsca zamieszkania i statusu zawodowego. Badanie zostało zrealizowane techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview) na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna. Wrzesień 2023. Próba była zróżnicowana pod względem wielkości miejsca zamieszkania i reprezentowała wszystkie województwa w Polsce. Uczestnicy byli również zróżnicowani pod względem wieku i wykształcenia, przy 51% udziale osób z wykształceniem wyższym. Co siódmy badany miał wykształcenie informatyczne lub pokrewne.

Future Collars - szkoła programowania oraz kompetencji cyfrowych online. Na co dzień wspiera zarówno osoby indywidualne, jak i firmy, które chcą sprawnie przebranżowić się i wejść do świata technologii, być na bieżąco w cyfryzującej się gospodarce. Szkoła wsparła już ponad 4 tysiące osób, z czego ponad 80% pracuje obecnie w IT. Historie absolwentów dostępne są tu: https://futurecollars.com/historie/Oferta Future Collars skierowana do biznesu, skupia się przede wszystkim na reskillingu oraz podnoszeniu kompetencji pracowników związanych z technologią. Celem jest wspieranie firm w kwestii rozwoju pracowników i zapewnienie im atrakcyjnych benefitów, aby sprostać ich wysokim oczekiwaniom. Future Collars oferuje również pomoc dla firm redukujących zatrudnienie, aby zapewnić wsparcie osobom odchodzącym, aby znalazły swoje miejsce w branży IT.

Dr hab. Katarzyna Sekścińska jest adiunktem w Katedrze Psychologii Biznesu i Innowacji Społecznych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doktorat z nauk społecznych w dziedzinie psychologii i jest jednocześnie ekonomistką. Specjalizuje się w psychologii finansowej, konsumenta oraz ekonomii behawioralnej. Jej badania skupiają się na czynnikach psychologicznych i socjologicznych wpływających na ryzykowne decyzje finansowe i konsumenckie. Prowadziła liczne projekty edukacyjne w dziedzinie finansów i konsumpcji we współpracy z czołowymi instytucjami finansowymi w Polsce.

Zobacz także
Odwaga i wsparcie mają kluczowe znaczenie w każdej dziedzinie, nie tylko w IT.
Ponad połowa pracujących Polaków w wieku 30-59 lat myślących o zmianę branży rozważa sektor IT.