Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Serwis internetowy działający pod adresem reskilling.pl , którego właścicielem jest spółka iCodeTrust Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, prowadząca działalność pod marką FutureCollars, ul. Bukowińska 24D/7, 02-703 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000777251, kapitał zakładowy wpłacony 56.750 PLN, REGON 381934531, NIP 5213861303, zwanej dalej „Spółką”, mail:[…], tel.: +48 […].
 1. Serwis działa na zasadach określonych w Regulaminie.
 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
 1. Rozpoczęcie korzystania ze Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Użytkownika.

§2 Definicje

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Administrator – iCodeTrust Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, prowadząca działalność pod marką FutureCollars, ul. Bukowińska 24D/7, 02-703 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000777251, kapitał zakładowy wpłacony 56.750 PLN, REGON 381934531, NIP 5213861303;

 

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

www.reskilling.pl , Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym https://www.reskilling.pl

Regulamin – niniejszy regulamin

Usługodawca, Partner – podmiot współpracujący z www.reskilling.pl , który za pośrednictwem Serwisu przedstawia ofertę towarów i usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Użytkownik – osoba, fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niepodjadająca osobowości, prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzystająca z Serwisu;

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.).

§3  Postanowienia ogólne i wymagania techniczne

 

 1. Regulamin określa zasady działania i korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów, dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście), a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 1. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie w serwisie w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.

§4 Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Serwis nie jest sprzedawcą ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w serwisach Usługodawców, a jedynie informuje o ofertach Usługodawców współpracujących oraz umożliwia korzystanie przez Użytkownika z ich funkcji w skoordynowany sposób.
 2. Serwis umożliwia Użytkownikowi:
 • uzyskiwanie informacji o towarach i usługach oferowanych przez Usługodawców;
 • składanie stałych zleceń dotyczących zakupów przez Użytkownika towarów albo realizacji zamówionych przez Użytkownika Usług;
 • uzyskiwanie informacji o zakupionych przez Użytkownika towarach albo realizowanych dla Użytkownika usługach;
 • uzyskiwanie informacji o akcjach promocyjnych i oferowanych przez Usługodawców, współpracujących z reskilling.pl ;
 • zapoznawanie się z ofertami podmiotów niezwiązanych z serwisem reskilling.pl ;
 • przejście na strony Serwisów, których towary albo usługi oferowane są poprzez serwis reskilling.pl ;
 • branie udziału w konkursach organizowanych przez serwis reskilling.pl ;
 • otrzymywanie newslettera z wiadomościami z serwisu reskilling.pl ;
 1. Serwis reskilling.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie www.reskilling.pl  były przedstawiane przez Usługodawców zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie ponosi odpowiedzialności za treści i oferty publikowane przez Usługodawców w ich serwisach. Serwis zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w opisie lub cenie towaru albo usługi pomiędzy informacją prezentowaną w Serwisie i na stronie internetowej Usługodawcy.
 2. Dane dotyczące towarów i usług pochodzą od Usługodawców. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością towaru albo usługi, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Usługodawcą, z którego dana oferta pochodzi.
 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem towaru albo usługi, zamieszczonym zarówno przez Usługodawców na stronach serwisu reskilling.pl , jak i przez Usługodawcę na jego stronie internetowej, wiążący dla użytkownika i serwisu jest opis towaru albo usługi pochodzący z serwisu Usługodawcy.
 1. Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą odbywa się na warunkach określonych przez Usługodawcę oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Serwis reskilling.pl nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Usługodawców, a także za przebieg ewentualnych transakcji kupna. W szczególności www.reskilling.pl  nie odpowiada:
 • za dostawę towaru albo realizację Usługi w związku z zamówieniem złożonym u Usługodawcy przez Użytkownika;
 • za jakość, bezpieczeństwo, legalność towarów albo usług, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów prezentowanych w serwisie reskilling.pl przez Usługodawców oraz zdolność Usługodawców do ich dostarczenia lub realizacji;
 • z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z towarem albo usługą i transakcją sprzedaży, ani za sposób wykonania, niewykonania, czy też nienależytego wykonania przez Usługodawcę obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy kupna – sprzedaży towaru albo usługi,
 1. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, reprodukowania, rozpowszechniania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w serwisie reskilling.pl

§5 Zasady dotyczące przerw technicznych w działaniu Serwisu

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Administrator podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników.
 1. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez Administratora w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Użytkowników.
 1. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności serwisu reskilling.pl związanych z porównywaniem ofert Serwisów.
 1. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem serwisu reskilling.pl inny niż wskazany w powyższym ust. 3.

6§ Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania uwag dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym błędów technicznych Serwisu, jakości i sposobu wyświetlania treści umieszczonych w Serwisie (dalej jako „Reklamacja”).
 1. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. Użytkownik może złożyć reklamację na adres poczty elektronicznej Administratora określonego w §1 ust. 1 Regulaminu lub poprzez przesłanie oświadczenia na adres pocztowy Administratora.
 1. Zaleca się, aby Usługodawca podczas zgłaszania reklamacji podał informację, które pomogą usprawnić proces reklamacji tj.:
 • Okoliczności, rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • Wskazania danych kontaktowych składającego reklamację.
 1. Zaleca się, aby przed złożeniem reklamacji Użytkownik sprawdził, czy urządzenia wymienione w §3 ust. 2 są kompatybilne z systemem teleinformatycznym Serwisu, co może być najczęstszą przyczyną występujących błędów.
 1. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji tożsamą do złożonej reklamacji.
 2. Serwis reskilling.pl zastrzega, że reklamacje dotyczące niezgodności z umową towarów lub usług  nabytych od Usługodawców, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Usługodawców, z którego towar/usługa pochodzą i nie będą one rozpatrywane przez serwis www.reskilling.pl

6§ Dane osobowe

Szczegółowe informacje na temat danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 

 • Prawa autorskie

 

 1. Treści zamieszczane na stronie Serwisu stanowią własność Administratora lub osób trzecich od których Serwis otrzymał zgodę na korzystanie.
 1. Wszelkie treści umieszone na stronie Serwisu są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela nie mogą być używane lub zmieniane.
 1. Logo Serwisu jest prawnie chronione.
 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika praw autorskich, Serwis będzie dochodził roszczeń na drodze cywilnej lub/i karnej.

 

 

 • Pliki Cookies i pozostałe kwestie techniczne

 

 1. Serwis korzysta z tzw. plików Cookies na zasadach określonych w Polityce prywatności.
 1. Pliki Cookies mają na celu dostarczyć dane statystyczne dla Serwisu o aktywności Usługodawcy na podstawie ostatnio oglądanych produktach, informacji na temat sesji, w celu dobrania oferty dostosowanej do potrzeb i zainteresowań Usługodawcy.
 1. W przypadku pojawienia się hiperłączy podczas korzystania z witryny Serwisu przez Usługodawcę, Serwis nie odpowiada za ich treść i niezgodność z obowiązującym prawem.
 1. Korzystanie ze Serwisu i pobieranie plików odbywają się na odpowiedzialność Użytkownika

 

 • Newsletter
 1. Użytkownik poprzez wyrażenie zgody w może zapisać się do otrzymywanie Newsletter od Serwisu. Usługa ta obejmuje swoim zakresem regularne przesyłanie oferty Serwisu na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu.
 1. Od momentu wyrażenia zgody aż do jej cofnięcia Użytkownik będzie otrzymywał Newsletter.
 1. W każdej chwili, Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z otrzymywania Newsletter poprzez wysłanie na adres e-mail: […]oświadczenia o rezygnacji korzystania z usługi otrzymywania Newslettera.
 1. Użytkownik jest zobowiązany do niewysyłania bezprawnych treści, zwłaszcza przesyłania nieprawidłowych danych osobowych subskrybenta Newsletter.
 1. Treści zamieszczone w Newsletter są objęte prawami autorskimi i ich kopiowanie, edytowanie, a także wykorzystywanie niezgodnie z przepisami prawa lub bez zgody Serwisu jest zabronione.
 1. Serwis zastrzega sobie możliwość zakończenia usługi polegającej na przesyłaniu Newsletter do Użytkowników w każdym czasie.
 1. Reklamacje w zakresie usługi Newslettera można składać na adres e-mai: […]
 1. W przypadku braku odpowiedzi przez Serwis na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, reklamacje uznaje się za uzasadnioną.
 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

 

 • Pozostałe postanowienia
 1. Regulamin może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od daty publikacji Regulaminu na stronie Serwisu.
 1. Strony obowiązuje prawo polskie.
 1. Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać wszelkie spory w drodze polubownej. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze polubownej lub nieuzasadnionej zwłoki jednej ze stron w celu rozwiązania polubownego, strona może dochodzić roszczeń na drodze sądowej. W przypadku Konsumentów, Konsument może dochodzić swoich roszczeń przed rzecznikami konsumentów. Szczegółowe informacje znajdują się w siedzibach lub na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl.
 1. Użytkownik może kontaktować się ze Serwisem za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: reskilling.pl oraz za pośrednictwem adresu e – mail:[…]. Serwis udzieli odpowiedzi na kontakt niezwłocznie, w czasie nieprzekraczającym 24h od momentu otrzymania wiadomości. Zapytania można również kierować na adres korespondencyjny.
 1. Użytkownik może skontaktować się ze Serwisem za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu: +48 […] która funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach […] – […]
 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji jego na stronie Serwisu.