* 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu www.reskilling.pl i sposób ich przetwarzania na potrzeby działalności Serwisu.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Spółka iCode Trust Sp. z o.o. prowadząca działalność gospodarczą pod marką Future Collars z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 24D/7, 02-703 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000777251, kapitał zakładowy wpłacony 56.750 PLN, NIP 5213861303, REGON 382934531 zwana dalej iCode Trust.
3. Dane osobowe zbierane przez iCode Trust za pośrednictwem formularza kontaktowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
4. iCode Trust dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających stronę serwisu www.reskilling.pl
5. Ilekroć w niniejszej Polityce stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:
6. a) Administrator lub Spółka iCode Trust Sp. z o.o. prowadząca działalność gospodarczą pod marką Future Collars z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 24D/7, 02-703 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000777251, kapitał zakładowy wpłacony 56.750 PLN, NIP 5213861303, REGON 382934531, adres poczty elektronicznej: hello@futurecollars.com[AD1] 
7. b) Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych serwisu.
8. c) Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem serwisu.
9. d) Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej serwisu
10. e) Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
11. f) Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
12. g) Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu
13. h) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
14. i) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym https://www.reskilling.pl
15. j) Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.
* 2.RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA
1. iCode Trust zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi oraz osób fizycznych, korzystających z serwisu i dostępnych usług w Serwisie.
 
2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
a) w celu przeglądanie stron www Serwisu internetowego, wyszukiwarka treści czy usług, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści czy usług, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
b) wykonania Umowy świadczenia Usług i korzystania z funkcjonalności Serwisu, tj. dostępu do zasobów Serwisu, śledzenie i zmiany w zakresie celów, osiągnięć, dodawanie materiałów, publikacji i innych treści, przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w ramach formularzy oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych Usług i funkcjonalności (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych Usług i funkcjonalności. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne;
c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną.
d) w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie internetowym, ułatwienia korzystania z Serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
e) w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
f) w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkowników, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie, jak również dane dotyczące świadczonych przez nas usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
g) w celu marketingu naszych usług oraz usług naszych partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie, dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym w tym aktywności, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia aktywności, zamówionych usług, historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Serwisu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;
h) w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;
i) w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o usługach, Twoje dane podane podczas korzystania z usług, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.
3. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego, Użytkownik podaje:
a) imię i nazwisko;
b) adres e-mail.
c) numer telefonu[AD2] .
4. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP,
c) numer KRS[AD3] 
5. Podczas korzystania z Serwisu  Strony mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
6. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Platformie e-learningowej. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
7. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności Serwisu takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
8. Przekazanie danych osobowych do iCode Trust jest dobrowolne, w związku z e świadczeniem usług przez Serwis.  
* 3. KOMU UDOSTĘPNIANE LUB POWIERZANE SĄ DANE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE?
1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta iCode Trust przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom iCode Trust co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
2. Dane osobowe Usługobiorców i Użytkowników Serwisu mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
a) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu  i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
b) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
d) Facebook Ireland Ltd. – W przypadku gdy Administrator korzysta na stronie z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook), w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Użytkownika korzystającego ze strony Serwisu do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie Platformy e-learningowej – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).
d) ewentualnym innym podmiotom, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą (np. W sytuacji, w której Użytkownik wyrazi zainteresowanie skorzystaniem z możliwości przekazaniem swoich danych osobowych do potencjalnych partnerów).
3. Okres przechowywania danych. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez iCode Trust tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić iCode Trust i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez iCode Trust tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, a także administrowania stroną internetową.
5. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail iCode Trust będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Serwisie.
6. W przypadku skierowania żądania iCode Trust udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
* 4. MECHANIZM COOKIES, ADRES IP
1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez iCode Trust na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę internetową Serwisu, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez iCode Trust produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających stronę Serwisu. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie.
2. iCode Trust wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowniktów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
3. iCode Trust wykorzystuje cookies własne w celu:
a) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. iCode Trust wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) popularyzacji Platformy Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
b) ułatwienia komunikacji za pośrednictwem formularza  
c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
d) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownikta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu  będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6. iCode Trust może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez iCode Trust przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
7. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. iCode Trust nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
* 5. USŁUGI DOPASOWANE DO PREFERENCJI I ZAINTERESOWAŃ (PROFILOWANIE)
1. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego Przetwarzania Danych Osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych Osoby Fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej Osoby Fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Użytkowników.
3. Profilowanie danych osobowych przez iCode Trust polega na przetwarzaniu danych Użytkowników w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Użytkowniku, w szczególności do analizy lub prognozy jego osobistych preferencji oraz zainteresowań.
4. W celu dotarcia do Użytkownika z komunikatami marketingowymi poza Stroną Serwisu, Future Collar skorzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych na innych stronach niż Strona Serwisu. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Użytkownika na Stronie Serwisu. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §3. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.
5. W celu dotarcia do Użytkownika z komunikatami marketingowymi za pośrednictwem Serwisu, iCode Trust korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych na Stronach Serwisu. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Użytkownika na Stronie Serwisu Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §3. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.
6. W celu dotarcia do Użytkownika z komunikatami marketingowymi za pośrednictwem Serwisu, iCode Trust korzysta z własnych mechanizmów cookies, aby pobrać informacje o aktywności Użytkownika na Stronie Serwisu. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §3. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.
* 6. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM – HASŁO
1. iCode Trust zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych. iCode Trust stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
2. iCode Trust nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.
* 7. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
1. Polityka Prywatności i Cookies obowiązuje od dnia …[AD4] ].
2. Obowiązująca Polityka Prywatności jest dostępna dla Użytkowników pod adresem internetowym https://futurecollars.com/pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/
3. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Platformy.
4. iCode Trust ma prawo do zmiany postanowień Polityki lub wprowadzenia nowej. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie postanowień Polityki lub wprowadzeniu nowej Polityki za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
5. Nowa Polityka lub zmiana postanowień dotychczasowej wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Użytkownika, przy czym w odniesieniu do osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w okresie obowiązywania poprzedniej Polityki, zmiany nie mogą mieć skutku niekorzystnego dla tych osób.
6. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
7. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: hello@futurecollars.com[AD5]